Perakaunan Akruan

Perakaunan Akruan

  • ACCOUNTING POLICIES Revised February 2014
  • KERTAS MAKLUMAN PEMAKAIAN POLISI DAN PIAWAIAN PERAKAUNAN AKRUAN YANG TELAH DILULUSKAN OLEH JAWATANKUASA PEMANDU PERAKAUNAN AKRUAN DI PERINGKAT KERAJAAN NEGERI
  • PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN (PPPA)
  • Malaysia Public Sector Accounting Standard (MPSAS)